Redimmocorp

Adatkezelési tájékoztató

A Redimmocorp Zrt. tájékoztatja a www.redimmo.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) látogatókat (továbbiakban: Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR rendelet) alapszik.

1.Adatkezelő

Az adatkezelő a Redimmocorp Zrt (székhely: 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 27-33, cégjegyzékszáma: 01 10 047453; email: redimmocorp@redimmo.hu, , továbbiakban az adatkezelő

megnevezése: Redimmocorp).

 1. Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a Redimmocorp-vel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Redimmocorp az adatkezelés során adatfeldogozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. 

Adatfeldolgozók:

E-Logic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2111 Szada, Jókai utca 12. B. ép. 3.

 

 1. A kezelt adatok köre

3.1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • üzenet
 • Keresett ingatlan mérete

3.2. Ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:

 • életkor
 • a vásárlás célja
 • keresett ingatlan egység paraméterei (méret, szobaszám stb)
 • hogyan került kapcsolatba a Redimmocorp projektjével
 • vásárlásra szánt önerő összege
 • tervezett hitel összege
 • kíván-e CSOK-ot igényelni
 • melyik projekt iránt érdeklődik 

Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon az „Ajánlatkérés” lehetőségével él, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 3.1. pontban megadott adatait, valamint a későbbiekben – a Redimmocorp értékesítőjével történő személyes kapcsolatfelvételt követően a 3.2. pontban rögzített adatkörben tartozó- általa önkéntesen megadott adatokat a Redimmocorp. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3.3. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)

A Redimmocorp a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlapra látogató számítógépén, illetve

mobilkészülékén kis adatcsomagot ( ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Honlapra látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljeskörű.

A cookiek által tárolt információkat a Redimmocorp sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

A Honlapon az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra:

 • Session

cookie (SESSIONID) – Célja: a Honlap egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása.

 • Google

Analytics cookie-k (_ga kezdetűek) – Céljuk: névtelen, aggregált információkat nyújtanak az látogató tevékenységéről a Honlapon.

 • A Honlapon remarketing kódokkal követi nyomon a Redimmocorp az egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthasson ezen oldalak látogatóinak.
 1. Az adatkezelés célja
 • Az Érdeklődő részére ajánlat nyújtása a Redimmocorp márkanév alatt értékesített

ingatlan(ok) vonatkozásában e-mailen és/vagy telefonon, a Redimmocorp márkanév alatt népszerűsítendő ingatlan projektek, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, termékek Érdeklődővel való megismertetése hírlevél küldésével, illetve ajánlat megküldésével e-mailen és/vagy telefonon,  statisztikai célú adatkezelés piaci elemzések elkészítése és szolgáltatás-optimalizálás érdekében.

 • ügyfél elégedettségi megkeresések, ügyfél kapcsolat nyomon követésével kapcsolatos megkeresések e-mailen vagy telefonon.
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének illetve a 3.1. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

 1. A honlap üzemeltetője

A Honlapot a Redimmocorp (székhely: 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 27-33.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Az Érdeklődő által megadott személyes adatokat a Redimmocorp harmadik személynek nem továbbítja. 

 1. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a Redimmocorptól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen. Az Érdeklődőnek joga van az adathordozhatósághoz.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Redimmocorp részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre

kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie. A Redimmocorp a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 1. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu